Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank,  închiriază prin licitație publică Apt. 204, situat în Aleea Bazarului nr. 2, Bloc G.G. Nord, Scara 4, Etaj 2, Costinesti, jud. Constanta, în suprafaţa utila de 49,92 mp si suprafata totala de 53,69 mp.

Achizitionarea documentatiei de licitatie se va obtine, contracost in in baza unei cereri scrise de la Directia Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul in Bucuresti,  Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, incepand cu data 15.05.2024.

Documentația de licitație se va elibera după depunerea cererii de solicitare și a achitării taxei documentației. Poate participa la licitație orice persoana fizică sau juridică română ori străină care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achizitionarea documentatiei licitatiei de inchiriere este in cuantum de 650 lei cu TVA inclus si se va achita prin virament bancar in contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

In cazul in care ofertantul solicita clarificari cu privire la documentatia lictiatiei de inchiriere, solicitarea trebuie facuta in scris, pana la data de 24.05.2024, ora 11.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitatie:

 1. a) Pentru persoane juridice:
 • cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3);
 • informaţii generale despre ofertant;
 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice ( în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • codul fiscal ( in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul;
 • statutul  şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor şi contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi către alte bugete şi fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata de notar;
 • cazier fiscal;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;
 • cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private
 • situațiile financiare la data de 31.12.2023 sau dacă nu au fost încă depuse situațiile financiare la 31.12.2022 și 30.06.2023(dacă este cazul) – împreună cu recipisa de depunere la ANAF- copie certificata conform cu originalul;
 • dovada (chitanța/OP) care confirmă achiziţionarea documentaţiei pentru licitaţie – copie certificată conform cu originalul;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, după caz;
 • imputernicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitatie;
 • ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi comerciale, educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentatire si cazare, profesii liberale, activitati care nu contravin ordinii publice si bunelor moravuri;
 1. b) Pentru persoane fizice :

– cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3).

– actul de identitate – copie;

– certificatul de casatorie (dupa caz);

– autorizatia eliberata de primarie (dupa caz);

– informatii privitoare la inexistenta datoriilor din credite bancare;

– cazierul fiscal;

-chitanta care confirma achizitionarea documentatiei pentru licitatie – copie certificata conform cu originalul;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu   originalul, sau original, dupa caz;

– declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de    proprietate;

– oferta.

Garantia de participare este in cuantum de 268,45 euro se va depune prin virament in contul SC BTT SA nr.RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank, in “lei” la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau prin scrisoare de garantie bancara.

Cererea de inscriere, garantia de participare, impreuna cu documentele necesare in vederea participarii la licitatia publica se vor depune pana la data 29.05.2024, ora 11.00 la sediul BTT SA  din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitatia publica va avea loc la sediul locatorului, din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, in data de 30.05.2024, ora 11.00.

Vizionarea spatiului se poate face in data de 22.05.2024 intre orele 08.00-16.00.

Relatii suplimentare se vor obtine in baza unei cereri scrise inregistrata la sediul nostru din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 incepand cu data 15.05.2024.

Tariful anual al chiriei de la care se porneşte licitaţia este de 50,00 euro/mp/an;

            TOTAL chirie anuală de la care pornește licitația 2.684,50 euro.

Contestatiile la licitatie se formuleaza in termen de 2 zile lucratoare, calculate de la data comunicarii rezultatului licitatiei si se depun in acelasi loc unde s-au depus ofertele. Solutionarea acestora se face in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop.