Anunt privind licitatia pentru inchirierea activului teren in suprafata de 1000 mp din lot 129 situat in Costinesti, jud.Constanta

 

Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank,  inchiriaza prin licitatie publica a activului teren in suprafata de 1000 mp din lot 129 din Costinesti, incinta Baza BTT.

Achizitionarea documentatiei de licitatie se va obtine, contracost in baza unei cereri scrise de la Directia Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 incepand cu data de 04.01.2022.

Documentatia de licitatie se va elibera dupa depunerea cererii de solicitare si a achitarii taxei documentatiei. Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica romana ori straina care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achizitionarea documentatiei licitatiei de inchiriere este in cuantum de 350 lei cu TVA inclus prin  virament bancar  in contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

In cazul in care ofertantul solicita clarificari cu privire la documentatia lictiatiei de inchiriere, solicitarea trebuie facuta in scris, pana la data de 11.01.2022 ora 10.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitatie

Pentru persoane juridice :

 • cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3);
 • informaţii generale despre ofertant;
 • certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice ( în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • codul fiscal ( in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul;
 • statutul  şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor şi contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi către alte bugete şi fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata de notar;
 • cazier fiscal;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;
 • cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;
 • bilantul la 31.12.2020 sau 30.06.2021 impreuna cu recipisa de depunere la ANAF- copie certificata conform cu originalul;
 • chitanta care confirmă achiziţionarea documentaţiei pentru licitaţie – copie certificată conform cu originalul;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, după caz;
 • imputernicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitatie;
 • ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentaţie şi cazare, profesii liberale.

 

 1. b) Pentru persoane fizice :
 • cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3).
 • actul de identitate;
 • certificatul de casatorie (dupa caz);
 • autorizatia eliberata de primarie (dupa caz);
 • informatii privitoare la inexistenta datoriilor din credite bancare;
 • cazierul fiscal;
 • chitanta care confirma achizitionarea documentatiei pentru licitatie – copie certificata conform cu originalul;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, dupa caz;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;

 

Garantia de participare este  in cuantum de 360 Euro si se va depune in contul BTT S.A. nr. RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank in “lei” la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau prin scrisoare de garantie bancara.

Cererea de inscriere, garantia de participare, impreuna cu documentele necesare in vederea participarii la licitatia publica se vor depune pana la data 17.01.2022, ora 10.00 la sediul BTT SA din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitatia publica va avea loc la sediul locatorului din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, in data de 18.01.2022, ora 10.00.

Vizionarea spatiului se poate face in data de 06.01.2022, intre orele 08.00 – 16.30.

Tariful  anual al chiriei de la care se porneşte licitaţia este de: 3,6 euro/mp/an.

Contestatiile la licitatie se formuleaza in termen de 2 zile lucratoare, calculate de la data comunicarii rezultatului licitatiei si se depun in acelasi loc unde s-au depus ofertele. Solutionarea acestora se face in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop.