Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, închiriază prin licitație publică 4 loturi  de teren în suprafață de 10 mp fiecare, situate pe lotul 313  terenuri de Sport,  Baza BTT Costinești, jud. Constanța. (lot 1, lot 2, lot 3 și lot 4).

  1. Identificarea spațiului

Fiecare lot de teren din cele 4 enunțate mai sus, are o suprafață de 10 mp și este situat pe lotul de teren 313, identificat terenuri de Sport din Baza BTT Costinești, județul Constanța.

2.   Prețul închirierii

Prețul minim de pornire al licitației este de 3500 de lei/lot. Prețul include și plata utilităților.

       3. Durata închirierii

De la data semnării contractului – termen estimat 20 iunie 2024 – pana la data de 04 iulie 2024 inclusiv. 

       4. Termen de valabilitate anunț:

            31.05.2024 – 06.06.2023 ora 13:00

        5. Oferta

Oferta va fi comunicata personal în plic sigilat, la sediul în Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1 sau  prin posta/servicii de curierat, până cel târziu la data  de  06.06.2024 ora 13.00. Ofertele care depășesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioară a plicului vor fi înscrise denumirea ofertantului și lotul de teren pentru care se ofertează [ ex ‚’’pentru lotul de teren X (1-4) în suprafață de 10 mp”].
Ofertele se vor deschide în ziua expirării termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anunțului.
Plicul va contine atât oferta financiară cât și documentele prevazute la punctul 9 din prezentul anunț.

         6. Criteriul de selectie:

Pretul cel mai mare ofertat.

         7.  Data deschiderii ofertelor:

06 iunie 2024, ora 13.00

         8. Data comunicării rezultatelor:

07 iunie 2024

        9.Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibilă:

9.1 Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:

a) Pentru persoane juridice:
– informaţii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;

– certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;

– certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;

– codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul ;

– statutul şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;

– declaratie pe propria răspundere data de administrator/actionar că nu se află în litigiu cu BTT SA;

– cifra de afaceri;

bilanțul la 31.12.2023 -împreună cu recipisa de depunere la ANAF– copie certificată conform cu originalul;

– împuternicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitație (dacă este cazul);

– oferta.

b) Pentru persoane fizice autorizate:

–    informaţii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;

–    actul de identitate al titularului PFA – copie;

–     certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului – copie certificată conform cu originalul;

–      cazier fiscal – original – eliberat cu maxim 30 de zile înainte;

–     declarație pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;

–     cifra de afaceri și experiența în activități private;

–     bilanțul contabil la data de 31.12.2023 – împreună cu recipisa de depunere la ANAF- copie certificată conform cu originalul;

–      împuternicire notarială pentru reprezentarea titularului PFA la licitație (dacă este cazul);

–     oferta.

      9.2  Poate fi exclus din procedură, respectiv nu este eligibil, participantul care se află în una din următoarele situații:
a) este în stare de faliment ori lichidare, activitățile sale comercializare sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele metionate anterior, reglementată prin lege ;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
c) oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
d) un document care este necesar potrivit documentației de închiriere, lipsește din plic sau se situează în afara perioadei sale de valabilitate.

      10.Mențiuni pentru ofertanți:

Valorificarea imobilului prin închiriere sezonieră vizează activități de comercializare produse tip fast food, produse alimentare.
Valorificarea imobilului prin închiriere sezonieră vizează activități de comerț, activități de recreere, alte activități care nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri.

Categoria de produse excluse de la comercializare sunt băuturile alcoolice și produsele de tutun.

Toate autorizațiile/avizele de funcționare cad în sarcina chiriașului.