Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, inchiriaza prin licitatie publica 3 loturi  de teren in suprafata de 10 mp fiecare, situate pe lotul 313  Terenuri de Sport,  Baza BTT Costinesti, jud. Constanta. (lot 1, lot 2, lot 3).

 1. Identificarea spatiului

Fiecare lot de teren din cele 3 enuntate mai sus, fiecare cu cate o suprafata de  10 mp si sunt situate pe lotul de teren 313, Terenuri de Sport din Baza B.T.T. Costinesti, judetul Constanta.

 1. Pretul inchirierii

Pretul minim de pronire este de 2.500 lei, la care se adauga 500 lei /lot reprezentand cheltuieli cu utilitatile pe perioada eveimentului (cheltuieli administrative).

 • Durata inchirierii

De la data semnarii contractului-termen estimat 16 iunie 2022– pana la data de 04 iulie 2022. 

 1. Termen de valabilitate anunt:

            09.06.2022-14.06.2022

 1. Oferta

Oferta va fi comunicata personal in plic sigilat, la sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1 sau  prin posta/servicii de curierat, pana cel tarziu la data  de  14.06.2022 ora 12.00. Ofertele care depasesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioara a plicului vor fi inscrise denumirea ofertantului si lotul de teren pentru care se oferteaza [ ex ‚’’pentru lotul de teren X (1-3) in suprafata de……… mp”].
Ofertele se vor deschide in ziua expirarii termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anuntului.
Plicul va contine atat oferta financiara cat si documentele prevazute la punctul 9 din prezentul anunt.

 1. Criteriul de selectie

Pretul cel mai mare ofertat.

VII.  Data deschiderii ofertelor

14 iunie 2022, ora 12.00

VIII. Data comunicarii rezultatelor

16 iunie 2022

 1. Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibila
 2. Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:
 3. a) Pentru persoane juridice:
  – informaţii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;
  – certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
  – certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul
  – codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul ;
  – statutul şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
  – declaratie pe propria răspundere data de administrator/actionar că nu se află în litigiu cu BTT SA;
  – cifra de afaceri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bilantul la 31.12.2021 -impreuna cu recipisa de depunere la ANAF– copie certificata conform cu originalul;
 4. b) Pentru persoane fizice:
  – actul de identitate – copie conformata cu originalul;
  – autorizatia eliberata de primarie ( dupa caz) copie conformata cu originalul;
 5. Poate fi exclus din procedura, respectiv nu este eligibil, participantul care se afla in una din urmatoarele situatii:
  a) este in stare de faliment ori lichidare, activitatile sale comercializare sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele metionate anterior, reglementata prin lege ;
  b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
  c) oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
  d) un document care este necesar potrivit documentatiei de inchiriere, lipseste din plic sau se situeaza in afara perioadei sale de valabilitate;
 6. Mentiuni pentru ofertanti

Valorificarea imobilului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comercializare produse tip fast food, produse alimentare.
Valorificarea imobilului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comert, activitati de recreere, alte activitati care nu contravin ordinii publice si bunelor moravuri.

Toate autorizatiile/avizele de functionare cad in sarcina chiriasului.

Chiriasul va datora pe langa pretul chiriei si costurile privind curentul electric consumat.
Chiriasul va datora pe langa pretul chiriei si costurile privind ridicarea deseurilor menajere.
La data semnarii contractului chiriasul va achita chiria in avans precum si o taxa de 500 lei reprezentand cheltuieli administrative in baza facturilor emise de catre proprietar.