Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 21.02.2017 prin publicarea:

–           Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. 1361/25.04.2017 si în ziarul Romania Liberă din data de 26.04.2017,

–          Suplimentarea Convocatorului AGOA in Monotorul Oficial partea a IV-a nr.1656/16.05.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 17.05.2016,

si

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea  BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la  sedinta:

Ministerul Tineretului şi Sportului – cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Elena Monica Pretorian, in baza Procuriii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.3031/29.05.2017.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 30.05.2017 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,9236 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

 

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1361/25.04.2017 privind “Aprobarea raportului de audit al SC BTT SA pentru anul 2016” voteaza „ABŢINERE”

            Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni)  la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1361/25.04.2017 privind „Aprobarea Bilantului al SC BTT SA pentru anul 2016” voteaza „PENTRU”.

            Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1361/25.04.2017 privindRaportul administratorilor pentru anul 2016 si descarcarea de gestiune a acestora” voteaza „PENTRU”.

            Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1361/25.04.2017 privind Aprobarea datei de 16.06.2017  ca data de inregistrare a actionarilor asupra  carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT SA” voteaza „PENTRU”.

            Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1361/25.04.2017 privind Aprobarea datei de 15.06.2017 ca ex-date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de   decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare)”, voteaza „PENTRU”.

            Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1361/25.04.2017 privindImputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT SA” voteaza „PENTRU”.

Art.7. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr. 1656/16.05.2017 privind “Aprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a activului Restaurant Azur situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta”  voteaza „PENTRU închiriere în condiţiile legii, prin licitaţie publica”

           Art.8. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) din  Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr. 1656/16.05.2017 privindAprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a activului Restaurant Calul Balan Buftea” voteaza „PENTRU  închiriere în condiţiile legii, prin licitaţie publică”.

            Art.9. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr. 1656/16.05.2017 privind “Aprobarea nedistribuirii de dividende actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice” voteaza „PENTRU”.

 

PREŞEDINTE SEDINTA

CRIMU LAURENTIU ALIN

 

SECRETAR SEDINTA

PRETORIAN ELENA MONICA