HOTARAREA NR. 46

                                                      din 26.07.2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 26.07.2018 prin publicarea:

  • Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. 2411 din 25.06.2018 si în ziarul Adevarul din data de 25.06.2018,

si

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea  BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la  sedinta a actionarilor:

Ministerul Tineretului şi Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Alina Valentina Frangu  in baza Procuriii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.3965/25.07.2018 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.3966/25.07.2018.

 

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 26.07.2018 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2411 din 25.06.2018 privind:

“Numirea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA pe locurile ramase vacante in raport cu dispozitiile art. 64^1 alin (5) din OUG nr. 109/2011”, respectiv a domnului Vasilescu Alexandru-Cristian şi a doamnei Iancu Elena-Mirabela  voteaza „PENTRU”, cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

 

Art.2.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2411 din 25.06.2018  privind:

“Aprobarea datei de 21.08.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT S.A.” voteaza „PENTRU”.

 

Art.3.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2411 din 25.06.2018   privind:

“Aprobarea datei de 20.08.2018 ca ex-date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele finaciareobiect al hotararilor oraganelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respective hotarare)” voteaza „PENTRU”.

 

Art.4.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2411 din 25.06.2018   privind:

Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei personae care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT S.A.” voteaza „PENTRU”.

 

 

                                             PREŞEDINTE SEDINTA

                                        CRIMU LAURENTIU – ALIN