HOTARAREA NR. 44

din 04.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, statutar constituita in sedinta din data de 04.05.2018 prin publicarea:

  • Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. 1268/30.03.2018 si în ziarul Romania Libera din data de 30.03.2018,

si

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta:

Ministerul Tineretului şi Sportului – cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Elena – Monica Pretorian in baza Procuriii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.2348/02.05.2018 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.2347/02.05.2018.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 04.05.2018 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,9236 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1268/30.03.2018 privind “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al BTT S.A. pe anul 2018voteaza „PENTRU”.

Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1268/30.03.2018 privind Numirea auditorului financiar al SC BTT SA” voteaza „PENTRU”.

Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1268/30.03.2018 privind

Aprobarea prelungirii mandatului a 2 membri CA ai BTT S.A., Mesaros Mihai -Cosmin si Damian Ionela, cu 2 luni, începând cu data de 19.04.2018, voteaza „PENTRU”.

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind

Aprobarea remuneraţiei membrilor CA începând cu 01.01.2018 în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 107/2011” voteaza „PENTRU”.

Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Aprobarea dezmembrării/alipirii terenului proprietatea BTT S.A. situat in Bucureşti, Bld. Bucureştii Noi nr.245, sector 1: lot 2 – teren in suprafaţa de 12.417 mp, identificat cu nr. cadastral 9363/3/1, lot 3 – teren in suprafaţa de 12.650 mp, identificat cu nr. cadastral 9363/3/2, lot 4 – teren in suprafaţa de 2.225 mp, identificat cu nr. cadastral 9363/4/1, lot 5 – teren in suprafaţa de 16 mp, identificat cu nr. cadastral 9363/4/2, lot 6 – teren in suprafaţa de 1.676 mp, identificat cu nr. cadastral 9363/5” voteaza „PENTRU”.

Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Aprobarea nedistribuirii de dividende acţionarilor societăţii înaintea acoperirii pierderilor economice” voteaza „PENTRU”.

Art.7. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Aprobarea încheierii unei convenţii privind transmiterea in administrare către autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 de ani a sistemului de canalizare din Baza B.T.T. Costinesti, jud. Constanta voteaza „ABTINERE”.

Art.8. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Aprobarea trecerii in administrarea E-Distributie Dobrogea a sistemului de capacităţi energetice de distribuţie din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta, pe o perioada de 49 de ani” voteaza „ABTINERE”.

Art.9. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 9) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Aprobarea datei de 25.05.2018 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor SC BTT SA” voteaza „PENTRU”.

Art.10. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 10) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Aprobarea datei de 24.05.2018 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre)” voteaza „PENTRU”.

Art.11. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 11) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1268/30.03.2018 privind “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotărârilor AGA SC BTT SA)” voteaza „PENTRU”.

PREŞEDINTE SEDINTA

MESAROS MIHAI- COSMIN

SECRETAR SEDINTA

PRETORIAN ELENA MONICA