HOTARAREA NR. 43

din 19.12.2017

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 19.12.2017 prin publicarea:

–           Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. 4343/14.11.2017 si în ziarul Adevarul  din data de 14.11.2017,

si

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea  BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la  sedinta:

Ministerul Tineretului şi Sportului – cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Elena – Monica Pretorian  in baza Procuriii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.6470/18.12.2017 si a Ordinului Ministrului nr.1765/18.12.2017, inregistrat la BTT S.A. sub nr.6471/18.12.2017.

 

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 19.12.2017 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,9236 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 4343/14.11.2017 privind “Aprobarea numirii a doi membrii în Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile art. 64^1 O.U.G. nr. 109/2011, respectiv a domnului Mihai-Cosmin Mesaros şi a doamnei Ionela Damianvoteaza „PENTRU” cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În acest sens, voteaza ”PENTRU” numirea a următorilor membri CA:

–          DAMIAN IONELA, cetatean roman, domiciliata in jud. Brasov, sat Sinpetru, comuna Sinpetru, str. Macesului nr.11A, identificata cu CI seria BV nr.879451, eliberata la data de 14.04.2013 de catre SPCLEP Brasov, CNP: 2840624104273.

–          MESAROȘ MIHAI COSMIN, cetatean roman, domiciliat in jud. Maramures, Mun. Baia Mare, str. Lunci nr.49A, identificat cu CI seria MM nr.800388, eliberata la data de 16.07.2015 de catre SPCLEP Baia Mare, CNP: 1820430245024.

 

            Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni)  la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 4343/14.11.2017 privind Aprobarea datei de 12.01.2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor S.C. BTT S.A” voteaza „PENTRU”.

 

            Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 4343/14.11.2017 privind

 „ Aprobarea datei de 11.01.2018 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care intrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectivă hotărâre) voteaza „PENTRU”.

 

            Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 4343/14.11.2017 privind

  Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor S.C. BTT S.A” voteaza „PENTRU”

 

 

PREŞEDINTE SEDINTA

CRIMU LAURENTIU ALIN