HOTARAREA NR. 41

din 11.10.2017

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 11.10.2017 prin publicarea:

–           Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr.3141/04.09.2017 si în ziarul Romania Liberă din data de 04.09.2017,

–          Suplimentarea Convocatorului AGOA in Monotorul Oficial partea a IV-a nr. 3424/20.09.2017si in ziarul Romania Libera din data de 20.09.2017,

si

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea  BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la  sedinta:

Ministerul Tineretului şi Sportului – cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Monica Pretorian – consilier la Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Tineretului și Sportulu, in baza Procuriii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA si a Ordinului Ministrului  inregistrate la BTT S.A. sub 5335/10.10.2017.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 11.10.2017 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,9236 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.3141/04.09.2017 privind “Aprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a activului Terasa Berarie Marea Neagra situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta” voteazaPENTRU”

            Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni)  la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.3141/04.09.2017 privind Aprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a activului Dispecerat Cazare situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta” voteaza „PENTRU”.

            Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.3141/04.09.2017 privindAprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a Teatrului de Vara situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta” voteaza „PENTRU”.

            Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.3141/04.09.2017 privind Aprobarea incheierii unei conventii privind transmiterea in administrare catre autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 de ani a sistemului de canalizare din Baza B.T.T. Costinesti, jud. Constanta” voteaza „PENTRU” – cu mentiunea inlocuirii sintagmei “administrarea” cu sintagma “folosinta”.

          Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 3141/04.09.2017 privind Aprobarea modificarii prin act aditional a duratei contractelor de mandat pentru administratorii Damian Ionela si Mesaros Mihai-Cosmin astfel: “durata mandatului este de 4 luni de la numirea acestora prin Hotararea AGA nr.39/25.04.2017 si se prelungeste cu inca 2 luni, in vederea definitivarii procedurii de selectie in conformitate cu OUG 109/2011 actualizata”, voteaza „PENTRU”.

            Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.3141/04.09.2017 privindAprobarea majorarii valorii brute a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al BTT SA conform prevederilor OUG 109 actualizata, de la 1610 lei la 3220 voteaza „PENTRU” – cu mentiunea incadrarii in bugetul cheltuielilor de personal.

Art.7. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr. 3141/04.09.2017 privind Aprobarea efectuarii in cadrul SC BTT SA a auditului intern de SC PRO LIDER AUDIT SRL, auditor selectat in urma procedurii de achizitie derulate de SC BTT-SA ca urmare a masurilor dispuse in Raportul nr.4411/29.07.2016 al Camerei Minicipiului Bucuresti a Curtii de Conturi coroborate cu recomandarile auditorului financiar extern al SC BTT S.A. »  voteaza „PENTRU”.

Art.8. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr. 3141/04.09.2017 privind Aprobarea  neconstituirii in cardul SC BTT-SA a unei Comisii de Cenzori avand in vedere art.160 (1) din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca “Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot sa nu aplice prevederile art.159 alin (1),  hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor” voteaza „PENTRU”.

Art.9. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 9) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr. 3141/04.09.2017 privind “Aprobarea contractului de asistenta juridica incheiat cu Casa de Avocatura Stanculescu, David si Asociatii in vederea asigurarii de servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare » voteaza « PENTRU ».

Art.10. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 10) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.3141/04.09.2017 privind “Aprobarea datei de 27.10.2017  ca data de inregistrare a actionarilor asupra  carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT SA” voteaza “PENTRU”.

Art.11. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 11) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.3141/04.09.2017 privind Aprobarea datei de 26.10.2017 ca ex-date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de   decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare)” voteaza “PENTRU”.

Art.12. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 12) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.3141/04.09.2017 privind “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT SA” voteaza „PENTRU”.

 Art.13. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.3424/20.09.2017 privind “Aprobarea propunerii E-Distributie Dobrogea de predare in comodat, pe o perioada de 50 de ani,  a instalatiei electrice din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta” voteaza „PENTRU” – cu mentiunea ca durata contractului sa fie de 20 de ani.

Art.14. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.3424/20.09.2017 privind “Aprobarea declansarii procedurii de selectie a doi membri ai Consiliului de Adminstratie, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice La solicitarea actionarului majoritar Ministerul Tineretului si Sportului” voteaza “PENTRU”.

 

        

 

PREŞEDINTE SEDINTA

CRIMU LAURENTIU ALIN