HOTARAREA NR. 53

                                          din 04.07.2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 04.07.2019 prin publicarea:

  • Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr.2265/30.05.2019 si in ziarul Romania Libera  din data de 31.05.2019;

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea  BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la  sedinta a actionarilor:

Ministerul Tineretului şi Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Robertna Maria Stancu,  in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA si a Ordinului Ministrului nr.744/03.07.2019, inregistrate la BTT S.A. sub nr.3490 data de 03.07.2019,

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 04.07.2019 prin prezenta actionarului majoritar reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii: 

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli BTT SA pentru anul 2019” –  voteaza „PENTRU”.

Art.2.  Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea Bilanțului BTT SA pentru anul 2018” – voteaza „PENTRU”. 

Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.2265/30.05.2019 privind Raportul administratorilor pentru anul 2018 și descărcarea de gestiune a acestora” – voteaza „PENTRU”.

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018 “ – voteaza „PENTRU”.

Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea numirii auditorului extern pentru exercițiul financiar 2018” –  voteaza „IMPOTRIVA”.

Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea datei de 25.07.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunări Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 24.07.2019 ca ex-date” – voteaza “PENTRU”.

Art.7.  Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.2265/30.05.2019 privind Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA” – voteaza „PENTRU”.

 

                              PREŞEDINTE SEDINTA

                           CRIMU LAURENTIU – ALIN