CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA

 

convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  11.10.2017, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1,

La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de  26.09.2017, stabilita ca data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC BTT SA va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a activului Terasa Berarie Marea Neagra situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta.
  2. Aprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a activului Dispecerat Cazare situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta.
  3. Aprobarea inchirierii pe o perioada de 5 ani a Teatrului de Vara situat in Baza BTT Costinesti, jud. Constanta.
  4. Aprobarea incheierii unei conventii privind transmiterea in administrare catre autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 de ani a sistemului de canalizare din Baza B.T.T. Costinesti, jud. Constanta.
  5. Aprobarea modificarii prin act aditional a duratei contractelor de mandat pentru administratorii Damian Ionela si Mesaros Mihai-Cosmin astfel: “durata mandatului este de 4 luni de la numirea acestora prin Hotararea AGA nr.39/25.04.2017 si se prelungeste cu inca 2 luni, in vederea definitivarii procedurii de selectie in conformitate cu OUG 109/2011 actualizata”.
  6. Aprobarea majorarii valorii brute a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al BTT SA conform prevederilor OUG 109 actualizata, de la 1610 lei la 3220.
  7.  Aprobarea efectuarii in cadrul SC BTT SA a auditului intern de SC PRO LIDER AUDIT SRL, auditor selectat in urma procedurii de achizitie derulate de SC BTT-SA ca urmare a masurilor dispuse in Raportul nr.4411/29.07.2016 al Camerei Minicipiului Bucuresti a Curtii de Conturi coroborate cu recomandarile auditorului financiar extern al SC BTT-SA.
  8. Aprobarea  neconstituirii in cardul SC BTT-SA a unei Comisii de Cenzori avand in vedere art.160 (1) din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca “Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot sa nu aplice prevederile art.159 alin (1),  hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor” .
  9. Aprobarea contractului de asistenta juridica incheiat cu Casa de Avocatura Stanculescu, David si Asociatii in vederea asigurarii de servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare.

10. Aprobarea datei de 27.10.2017  ca data de inregistrare a actionarilor asupra  carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT SA.

11. Aprobarea datei de 26.10.2017 ca ex-date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de   decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare).

12. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT SA.

 

Actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta au drepturile prevazute in Regulamentul ASF nr. 6/2009, art. 7 pana la data de 15.09.2017 si art.13 pana la data de 15.09.2017. Informatii detaliate privind drepturile actionarilor prevazute de art.7 si art.13 din regulamentul ASF nr.6/2009:

 

Art.7 din Regulamentul ASF nr.6/2009 prevede :

(1). Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2). Drepturile prevazute la alin (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3). Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alin (1) lit.a) si lit.b)in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 15.09.2017.

(4). In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin (1) lit a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala trebuie sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind acceasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definita la art.2 lit.d) si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Art.13 din Regulamentul ASF nr.6/2009 prevede :

(1). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana la 28.08.2017.

(2). Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.

Actionari inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala/speciala cu respectarea prevederilor art.243 alin. (6)- (62) din Legea nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Actionari care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

Formularele de imputerniciri speciale/generale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de  01.09.2017, la sediul central al societatii. Dupa completare, imputernicirile speciale/generale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA, sau vor fi expediate prin posta la sediul central al SC BTT SA, pana la data de  01.10.2017 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 12:00. Imputernicirile generale/speciale depuse sau expediate dupa aceasta data, care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Materialele informative,  referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si procedura de vot prin corespondenta,  se vor putea consulta incepand cu data de  01.09.2017, de luni pana joi, intre orele 10.00 – 16.00, vineri intre orele 10.00 – 12.00, la sediul central al societatii,  din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, cod postal 010073, telefon 021.222.82.36, fax 021.318.47.08.

Totodată, informatiile prevăzute de art. 6 alin 1-3 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, vor  fi puse la dispoziţia publicului şi în format electronic, pe website-ul societăţii www.btt.ro.

Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pana la data de  01.10.2017, ora 16:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 12.10.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

 

          

            PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                  CRIMU LAURENTIU ALIN