CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumită în continuare „BTT SA” sau „Societatea”), în temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)  pentru data de  04 decembrie 2019, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea demararii formalitatilor de vanzare, a terenului in suprafata de 14.870 mp situat in Bucuresti, Bl.Bucurestii Noi, nr. 245, sector 1, conform dispozitiilor prevazute in procedura de vanzare a BTT SA.
 2. Aprobarea datei de 07.01.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra  cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor  BTT SA si a datei de 0601.2020 ca ex-date.
 3. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va

întreprinde toate formalitătile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA.

Doar acționari care sunt înregistrați ca acționari ai BTT SA la data de 19 noiembrie 2019 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începand cu data de 30 octombrie 2019, în zilele lucrătoare la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod poștal 010073 (Secretariat BTT SA), precum și pe pagina de internet a Societății (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor nelucratoare și de sărbatoare legală, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

 1. a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
 2. b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocări.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, respectiv 19 noiembrie 2019.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:

 

 1. a)       personal – vot direct;
 2. b)      prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
 3. c)      prin corespondenta.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială  poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situaţia discutării în cadrul adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.

Împuternicirile (procurile) speciale/generale, trebuie să cuprinda, dupa caz, toate elementele menționate în art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

Fiecare actionar prezent la AGEA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abinere”.

Actionarii Societații au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

 1. a)      poate fi obtinut, in limba romana , începand cu data de 30 octombrie 2019, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societații (www.btt.ro);
 2. b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
 3. c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 29 noiembrie  2019, ora 14:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 30 octombrie 2019.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor este convocată pentru data de 05 decembrie 2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

 

          

                                            PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

                                                                 CRÎMU LAURENȚIU ALIN