CONVOCATOR

 

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumită în continuare „BTT SA” sau „Societatea”), în temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)  pentru data de  12 decembrie 2018, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

 

 1. Vânzarea terenului înscris în CF nr.112406 Rașnov, nr.top.7512/1/3, în suprafață de 1779 mp, teren pe care se află stația de epurare Pâraul Rece, către UAT Predeal.
 2. Vânzarea apartamentului nr. 302 sc.2, et.3, bl. G.G.Nord, Costinești, jud. Constanța către Botezatu Maria, în baza Sențintei Civile nr.1874/c/2010 emisă de Judecătoria Mangalia, în dosarul nr.767/254/2008.
 3. Aprobarea datei de 15.01.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra  cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor  BTT SA.
 4. Aprobarea datei de 14.01.2019 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționeaza fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre).
 5. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnarii unei persoane care va

întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA.

Doar acționari care sunt înregistrați ca acționari ai BTT SA la data de 27 noiembrie 2018 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începand cu data de 08 noiembrie  2018, în zilele lucrătoare la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod poștal 010073 (Secretariat BTT SA), precum și pe pagina de internet a Societății (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

 1. a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
 2. b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocări, respectiv 21.11.2018.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, respectiv 27 noiembrie 2018.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

 1. a)       personal – vot direct;
 2. b)       prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
 3. c)       prin corespondență.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situaţia discutării în cadrul adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.

Împuternicirile speciale/generale, trebuie să cuprindă, după caz, toate elementele menționate în art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

Fiecare acționar prezent la AGEA primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile : „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

 1. a)      poate fi obținut, în limba română , începând cu data de 12 noiembrie 2018, de la Secretariatul BTT SA și de pe pagina de internet a Societății (www.btt.ro);
 2. b)     va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecarei probleme supuse aprobării;
 3. c)      va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de 11 decembrie 2018, ora 11:00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2018”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

 

Toate informațiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 08 noiembrie 2018.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 13 decembrie 2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

 

          

                                                            PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

                                                                               CRÎMU LAURENȚIU ALIN