In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al BTT S.A. nr.1/14.01.2020 si avand in vedere dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA organizeaza un proces de preselectie pentru ocuparea provizorie a  postului vacant de Director General pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit dispozitiilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata mandatului este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni

DESCRIEREA JOBULUI:

– asigurarea conducerii activităţilor societăţii, a coordonării şi controlului acestora în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, material şi umane;

– să manifeste diligenţa unui bun proprietar şi să ia toate măsurile necesare conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competenţele rezervate de prevederile legale sau de prevederile Actului Constitutiv al BTT S.A., pentru Consiliul de Administraţie sau Adunarea Generală a Acţionarilor, în spiritul conservării şi dezvoltării patrimoniului societăţii şi al principiului creşterii continue a profitabilităţii activităţii statutare a societăţii, în vederea realizării de profit;

– ducerea la îndeplinire, întocmai şi în termenele stabilite a Hotărârilor Adunarii Generale a Acţionarilor şi a Deciziilor Consiliului de Administraţie ale BTT S.A.;

– asigurarea managementului societăţii ca întreg;

– asigurarea funcţionării societăţii în totalitate;

– aplică direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii stabilite de Consiliul de Administraţie;

– să propună includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie şi să prezinte fundamentările aferente acestora;

– angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat, în condiţiile legii;

– încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama societăţii, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administraţie;

–  negocierea contractelor individuale de muncă;

– prospectarea oportunităţilor de afaceri cu parteneri interni şi externi în vederea maximizării profitului;

– urmărirea modului de realizare al Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat al societăţii;

– coordonarea activităţii specifice desfăşurate de directorii societăţii

 

Oras de lucru: Activitatea va fi desfăşurată la sediul BTT SA (Bucuresti, sector 1) şi Baza BTT Costineşti. 

 1. Criterii de inscriere pentru postul de Director General
 2. Cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European (SEE) si domiciliul în România;
 3. Cunoasterea limbii române (scris şi vorbit);
 4. Cunoasterea unei limbi străine de circulatie internatională cel putin la nivel mediu;
 5. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă (profil tehnic/economic/juridic) sau echivalente;
 6. Capacitate deplină de exercitiu;
 7. Să nu fie destituit dintr-o functie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. Să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, întelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infractiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infractiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificările ti completările ulterioare;
 9. Experienţă de 5 ani în activitatea de conducere a unor intreprinderi/institutii/societăţi din sectorul de stat sau societăţi comerciale din sectorul privat  (sef birou/serviciu/director, etc);
 10. Experienta in administrarea/managementul unor intreprinderii publice profitabile sau a unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice, in cel putin un exercitiu financiar incheiat cu profit.

 

 1. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
   a) Curriculum Vitae în format EuroPass, în limba română;
  b) Scrisoare de Intentie/Motivatie;
  c) Cazier judiciar (fără antecedente);
  d) Cazier fiscal (fără incidente);
  e) Copii după acte de studii, conformate cu originalul;
  f) Copie act de identitate – conformat cu originalul;
  g) Copie carnet de muncă/alte documente legale doveditoare (certificate conform cu originalul) din care să rezulte experienta în specialitatea studiilor absolvite;
  h) Declaratie pe proprie raspundere de consimtământ prin care candidatul isi exprimă acordul de a i se procesa datele persoanale în scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea verifica informatiile furnizate
  j) Scrisoare de recomandare de data recenta;
  k) Dovada din care să rezulta experienta în consultantă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice/societăti comerciale din sectorul privat /serviciu public cu personalitate juridică (dacă nu rezultă din carnetul de muncă sau adeverintele de vechime).

 

 1. Documentatia necesara pentru depunerea candidaturii va fi inaintata in format hartie pana la data de 07.02.2020, ora locală 14:00 la sediul B.T.T. SA din Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, în plic închis si sigilat;
 2. Plicul va avea menţionat “Candidatură pentru postul vacant de DIRECTOR GENERAL AL B.T.T. S.A“, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului, număr telefon, adresă e-mail, număr fax. Împreună cu plicul va fi depusă o Cerere de depunere a candidaturii pentru procedura selectie, în două exemplare, cerere ce va contine obligatoriu opisul documentelor din dosarul de candidatură depus. Pe ambele exemplare ale Cererii de depunere a candidaturii va fi înscris numărul de înregistrare, data si ora depunerii, iar unul dintre acestea va fi restituit candidatului/candidatei;
 3. Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati în cadrul unui interviu; data si ora desfăsurării interviului urmând să fie anuntate telefonic si prin email.
 4. Evaluarea si intervievarea candidaţilor se va desfăşura la sediul BTT S.A. din Sala de şedinţe din Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti;
 5. Rezultatele finale se vor afisa pe site-ul societătii BTT S.A. precum si la sediul acesteia;
 6. In cazul in care vor exista candidati nemultumiti de rezultatele in urma interviului/selectiei, acestia vor putea depune o contestatie in maxim 24 h de la anuntarea acestora, raspunsul fiind comunicat in urmatoarele 24 de h de la depunerea contestatiilor;
 7. Contestatiile vor fi trimise pe adresa de email corespunzatoare recrutarii: secretariat@btt.ro.