Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul în București, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comerțului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, închiriază prin licitație publică a activului teren în suprafață de 5.491 mp, Pârâul Rece, zona Diham, jud. Brașov. Pe terenul în suprafață de 5.491 mp se află edificată o construcție și anexele aferente acesteia ce nu fac obiectul procedurii de închiriere.

Achiziționarea documentației de licitație se va obține, contracost în baza unei cereri scrise de la Direcția Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul în București, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 începând cu data 12.01.2024.

Documentația de licitație se va elibera după depunerea cererii de solicitare și a achitării taxei documentației. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică română ori străină care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achiziționarea documentației licitației de închiriere este în cuantum de 650 lei cu TVA inclus și se va achita prin virament bancar în contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

În cazul in care ofertantul solicită clarificări cu privire la documentația lictiației de închiriere, solicitarea trebuie făcută în scris, până la data de 17.01.2024, ora 13.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitație:

 1. a) Pentru persoane juridice:
 • cerere de participare la licitație (conform modelului Anexa 3);
 • informații generale despre ofertant;
 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • codul fiscal (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • statutul şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data stabilită pentru licitație – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor și contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și către alte bugete și fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor și taxelor locale – original sau copie legalizata de notar;
 • cazier fiscal;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;
 • cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;
 • bilantul la 31.12.2022 sau bilanțul prescurtat la 30.06.2023- împreună cu recipisa de depunere la ANAF- copie certificată conform cu originalul;
 • chitanța care confirmă achiziţionarea documentaţiei pentru licitaţie – copie certificată conform cu originalul;
 • dovada achitării garanției de participare la licitație – copie certificată conform cu originalul, sau original, după caz;
 • împuternicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitație;
 • ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi comerciale, educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentatie și cazare, profesii liberale, activități care nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri.
 • oferta.

 

 1. b) Pentru persoane fizice:

– cerere de participare la licitație (conform modelului Anexa 3).

– actul de identitate – copie;

– certificatul de căsătorie (după caz);

– autorizatia eliberată de primărie (după caz);

– informații privind datoriile și întârzierile înregistrate la rambursarea  creditelor bancare (interogare de la Biroul de Credite/CRC);

– cazierul fiscal;

– chitanța care confirmă achiziționarea documentației pentru licitație – copie certificată conform cu originalul;

– dovada achitării garanției de participare la licitație – copie certificată conform cu originalul, sau original, după caz;

– declarație pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;

– oferta.

Garanția de participare este în cuantum de 549 euro se va depune prin virament în contul BTT S.A. nr. RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank, în “lei” la cursul BNR din ziua efectuării plății sau prin scrisoare de garanție bancară.

Cererea de înscriere, garanția de participare, împreună cu documentele necesare în vederea participării la licitația publică se vor depune până la data 29.01.2024, ora 13.00 la sediul BTT S.A.  din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitația publică va avea loc la sediul locatorului, din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, în data de 30.01.2024, ora 13.00.

Vizionarea spațiului se poate face în data de 15.01.2024 între orele 11.00-14.00.

Relații suplimentare se vor obține în baza unei cereri scrise înregistrată la sediul nostru din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 începând cu data 12.01.2024.

Tariful anual al chiriei de la care se porneşte licitaţia este de 1 euro/mp/an;

TOTAL chirie anuală de la care pornește licitația 5.491 EURO.

Contestațiile la licitație se formulează în termen de 2 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitației și se depun în același loc unde s-au depus ofertele. Soluționarea acestora se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației, de către o comisie constituită în acest scop.