Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul în București, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comerțului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank,  închiriază prin licitație publică terenul în suprafață de 5.032 mp, situat în  Municipiul Suceava, Str. Mitropoliei nr. 5, jud. Suceava.

  Achiziționarea documentației de licitație se va obține, contracost în baza unei cereri scrise de la Direcția Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul în București,  Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 începând cu data 21.02.2023.

Documentația de licitație se va elibera după depunerea cererii de solicitare și a achitării taxei documentației. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică română ori străină care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achizitionarea documentației licitației de închiriere este în cuantum de 650 lei cu TVA inclus și se va achita prin virament bancar în contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

În cazul în care ofertantul solicită clarificări cu privire la documentația lictiației de închiriere, solicitarea trebuie făcută în scris, pănă la data de 24.02.2023, ora 12.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitație:

 1. a) Pentru persoane juridice:
 • cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3);
 • informaţii generale despre ofertant;
 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice ( în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OUG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • codul fiscal ( in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OUG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul;
 • statutul  şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor şi contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi către alte bugete şi fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata de notar;
 • cazier fiscal;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;
 • cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;
 • bilanțul la 30.06.2022 sau la 31.12.2022- împreună cu recipisa de depunere la ANAF- copie certificată conform cu originalul;
 • chitanta care confirmă achiziţionarea documentaţiei pentru licitaţie – copie certificată conform cu originalul;
 • dovada achitării garanției de participare la licitație – copie certificată conform cu originalul, sau original, după caz;
 • împuternicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitație;
 • ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi comerciale, educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentatie, profesii liberale, activitati care nu contravin ordinii publice si bunelor moravuri;
 • oferta
 1. b) Pentru persoane fizice :

– cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3).

– actul de identitate – copie;

– certificatul de casatorie (dupa caz);

– autorizatia eliberata de primarie (dupa caz);

– informatii privitoare la inexistenta datoriilor din credite bancare;

– cazierul fiscal;

– chitanta care confirma achizitionarea documentatiei pentru licitatie – copie certificata conform cu originalul;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, dupa caz;

– declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;

– oferta.

Garantia de participare este  in cuantum de 3.019 euro se va depune prin virament in contul  BTT SA nr.RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank,  in “lei” la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau prin scrisoare de garantie bancara.

Cererea de inscriere, garantia de participare, impreuna cu documentele necesare in vederea participarii la licitatia publica se vor depune pana la data 09.03.2023, ora 12.00 la sediul BTT SA  din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitatia publica va avea loc la sediul locatorului, din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, in data de 10.03.2023, ora 12.00.

Vizionarea spatiului se poate face in data de 28.02.2023 intre orele 09.00-16.00.

Relatii suplimentare se vor obtine in baza unei cereri scrise inregistrata la sediul nostru din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 incepand cu data 21.02.2023.

Tariful lunar al chiriei de la care se porneşte licitaţia este de 0,5 euro/mp/luna;

            TOTAL chirie lunara de la care porneste licitatia 2.516 euro.

 

Contestatiile la licitatie se formuleaza in termen de 2 zile lucratoare, calculate de la data comunicarii rezultatului licitatiei si se depun in acelasi loc unde s-au depus ofertele. Solutionarea acestora se face in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop.