Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank,  închiriază prin licitație publică activul teren în suprafață de 20.030 mp și construcții edificate pe acesta  (chiosc alimentar – 8 mp, clădire Recepție – 33 mp, Grup social – 119 mp, Magazie – 22 mp, 2 Căsuțe Grina – total 124 mp, 3 Căsuțe Montana – total 83 mp), situate în incintă Baza BTT Străulești, sector 1, București.

Achizitionarea documentatiei de licitatie se va obține, contracost în baza unei cereri scrise de la Direcția Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul in Bucuresti,  Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 începând cu data 12.01.2024.

Documentația de licitație se va elibera după depunerea cererii de solicitare și a achitarii taxei documentatiei. Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica romana ori straina care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achizitionarea documentatiei licitatiei de inchiriere este in cuantum de 650 lei cu TVA inclus si se va achita prin virament bancar in contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

În cazul în care ofertantul solicită clarificări cu privire la documentatia lictiatiei de inchiriere, solicitarea trebuie facuta in scris, pana la data de 17.01.2024, ora 15.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitatie:

 1. a) Pentru persoane juridice:
 • cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3);
 • informaţii generale despre ofertant;
 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice ( în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • codul fiscal ( in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul;
 • statutul  şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor şi contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi către alte bugete şi fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata de notar;
 • cazier fiscal;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;
 • cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private
 • bilantul contabil la data de 30.06.2023 – impreuna cu recipisa de depunere la ANAF- copie certificata conform cu originalul;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, după caz;
 • imputernicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitatie;
 • ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi comerciale, educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentatire si cazare, profesii liberale, activitati care nu contravin ordinii publice si bunelor moravuri;
 • oferta.
 1. b) Pentru persoane fizice :

– cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3).

– actul de identitate – copie;

– certificatul de casatorie (dupa caz);

– autorizatia eliberata de primarie (dupa caz);

– informații privind datoriile și întârzierile înregistrate la rambursarea  creditelor bancare (interogare de la Biroul de Credite/CRC);

– cazierul fiscal;

-chitanta care confirma achizitionarea documentatiei pentru licitatie – copie certificata conform cu originalul;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu  originalul, sau original, dupa caz;

– declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de    proprietate;

– oferta.

Garantia de participare este  în cuantum de 20.030 euro se va depune prin virament în contul BTT SA nr.RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank,  în “lei” la cursul BNR din ziua efectuării plății sau prin scrisoare de garanție bancară.

Cererea de înscriere, garanția de participare, împreună cu documentele necesare în vederea participării la licitația publică se vor depune până la data 29.01.2024, ora 15.00 la sediul BTT SA  din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitația publică va avea loc la sediul locatorului, din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, în data de 30.01.2024, ora 15.00.

Vizionarea spațiului se poate face în data de 15.01.2024 între orele 08.00-16.00.

Relatii suplimentare se vor obține în baza unei cereri scrise înregistrată la sediul nostru din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 începând cu data 12.01.2024.

Tariful anual al chiriei de la care se porneşte licitaţia este de 10,00 euro/mp/an;

 TOTAL chirie anuală de la care pornește licitația 200.300 euro.

Contestatiile la licitatie se formuleaza in termen de 2 zile lucratoare, calculate de la data comunicarii rezultatului licitatiei si se depun in acelasi loc unde s-au depus ofertele. Solutionarea acestora se face in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop.