Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul în București, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank,  închiriază prin licitație publică activului Bar și terasă aferentă din cadrul Hotel Forum din Costinești, jud. Constanța, în suprafață de 428,10 mp.

Achiziționarea documentației de licitație se va obține, contracost în baza unei cereri scrise de la Direcția Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul în București,  Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1  începând cu data 12.01.2024.

Documentația de licitație se va elibera după depunerea cererii de solicitare și a achitării taxei documentației. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică româna ori străină care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achiziționarea documentației licitației de închiriere este in cuantum de 650 lei cu TVA inclus si se va achita prin virament bancar in contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

În cazul în care ofertantul solicită clarificări cu privire la documentația licitației de închiriere, solicitarea trebuie făcută în scris, până la data de 17.01.2024, ora 11.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitatie:

 1. a a) Pentru persoane juridice:
 • cerere de participare la licitație (conform modelului Anexa 3);
 • informaţii generale despre ofertant;
 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice ( în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul;
 • codul fiscal ( in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul;
 • statutul  şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor şi contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi către alte bugete şi fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original sau copie legalizată de notar;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata de notar;
 • cazier fiscal;
 • declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;
 • cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;
 • bilantul contabil la data de 30.06.2023 – împreună cu recipisa de depunere la ANAF – copie certificată conform cu originalul;
 • chitanța care confirmă achiziţionarea documentaţiei pentru licitaţie – copie certificată conform cu originalul;
 • dovada achitării garanției de participare la licitație – copie certificată conform cu originalul, sau original, după caz;
 • împuternicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitație;
 • ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi comerciale, educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentatire si cazare, profesii liberale, activitati care nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri
 • oferta.

 

 1. b) Pentru persoane fizice :

– cerere de participare la licitație (conform modelului Anexa 3).

– actul de identitate – copie;

– certificatul de căsătorie (după caz);

– autorizația eliberată de primarie (după caz);

– informații privind datoriile și întârzierile înregistrate la rambursarea creditelor bancare (interogare de la Biroul de Credite/CRC);

– cazierul fiscal;

– chitanta care confirma achizitionarea documentatiei pentru licitatie – copie certificata conform   cu originalul;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, dupa caz;

– declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietate;

– oferta.

Garanția de participare este în cuantum de 1.327 euro se va depune prin virament în contul BTT S.A. nr.RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank,  sau  la caseria BTT S.A. în “lei” la cursul BNR din ziua efectuării plății sau prin scrisoare de garanție bancară.

Cererea de înscriere, garanția de participare, împreună cu documentele necesare în vederea participării la licitația publică se vor depune până la data 29.01.2024, ora 11.00 la sediul BTT S.A.  din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitația publică va avea loc la sediul locatorului, din București, str. Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, în data de 30.01.2024, ora 11.00.

Vizionarea spațiului se poate face în data de 15.01.2024 între orele 08.00-16.00.

Relații suplimentare se vor obține în baza unei cereri scrise înregistrată la sediul nostru din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1 începând cu data 12.01.2024.

Tariful  anual al chiriei de la care se porneşte licitaţia este de: 13.271 euro.

Contestațiile la licitație se formulează în termen de 2 zile lucratoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitației și se depun în același loc unde s-au depus ofertele. Soluționarea acestora se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației, de către o comisie constituită în acest scop.