Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank,  inchiriaza prin licitatie publica activul “Vila Club Nord” amplasat in  Costinesti, jud Constanta, activ compus din constructiie tip P+1 in suprafata construita de 240 mp  si teren in suprafata de 710 mp.

Achizitionarea documentatiei de licitatie se va obtine, contracost in baza unei cereri scrise de la Directia Administrare Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1 incepand cu data 28.02.2018.

Documentatia de licitatie se va elibera dupa depunerea cererii de solicitare si a achitarii taxei documentatiei. Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica romana ori straina care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii.

Taxa pentru achizitionarea documentatiei licitatiei de inchiriere este in cuantum de 350 lei cu TVA inclus si se va achita la casieria SC BTT SA sau prin  virament  in contul RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank.

In cazul in care ofertantul solicita clarificari cu privire la documentatia licitatiei de inchiriere, solicitarea trebuie facuta in scris, pana la 07.03.2018, ora 14.00.

Lista documentelor necesare pentru participarea la licitatie:

a) Pentru persoane juridice :

–          cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3)

–          informaţii generale despre ofertant ;

–          certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul ;

–          certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul

–          codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul ;

–          statutul  şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul ;

–          certificatul constatator  eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie – original sau copie legalizată de notar ;

–          certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor şi contribuţiilor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi către alte bugete şi fonduri speciale la care persoana juridică este obligată să contribuie conform legislaţiei în vigoare – original sau copie legalizată de notar ;

–          certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice din care rezultă achitarea la zi a impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata de notar.

–          cazier fiscal;

–          declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de proprietar;

–          cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;
–          Bilantul la 30.06.2017 – copie certificata conform cu originalul;

–          chitanta care confirmă achiziţionarea documentaţiei pentru licitaţie – copie certificată conform cu originalul ;

–          dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, după caz ;

–          imputernicire pentru reprezentarea persoanei juridice la licitatie :

–          ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi care nu contravin ordinii publice si bunelor moravuri.

b) Pentru persoane fizice :

     –     cerere de participare la licitatie (conform modelului Anexa 3);

–     actul de identitate – copie

–     certificatul de casatorie ( dupa caz)

–     autorizatia eliberata de primarie ( dupa caz)

–     informatii privitoare la inexistenta datoriilor din credite bancare

–     cazierul fiscal

–          chitanta care confirma achizitionarea documentatiei pentru licitatie – copie certificata conform cu originalul

–          dovada achitarii garantiei de participare la licitatie – copie certificata conform cu originalul, sau original, dupa caz.

–          declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului     de proprietar;

Garantia de participare este  in cuantum de 1.516,80 Euro si se va depune in contul SC BTT SA nr. RO23RZBR0000060001406770, cod fiscal RO1573170, deschis la Raiffeisen Bank sau  la caseria SC BTT SA in “lei” la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau prin scrisoare de garantie bancara.

Cererea de inscriere, garantia de participare, impreuna cu documentele necesare in vederea participarii la licitatia publica se vor depune pana la data 16.03.2018, ora 14.00 la sediul BTT SA din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1.

Licitatia publica va avea loc la sediul locatorului din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, in data de 19.03.2018, ora 14.00.

Vizionarea spatiului se poate face in data de 05.03.2018, intre orele 08.00-16.00.

Tariful lunar al chiriei de la care porneste licitatia este de:

     5,03 Euro/mp/luna – suprafata construita 240 mp;

     0.08 Euro/mp/luna – suprafata teren 710 mp.

(la care se adauga TVA)

Total chirie lunara de la care porneste licitatia este de:

 5,03 Euro/mp/luna/constructie                      1.207,20 Euro/luna/constructie

0,08 Euro/mp/luna/teren                                      56,80 Euro/luna/teren

(la care se adauga TVA)

Contestatiile la licitatie se formuleaza in termen de 2 zile lucratoare, calculate de la data comunicarii rezultatului licitatiei si se depun in acelasi loc unde s-au depus ofertele. Solutionarea acestora se face in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop.