Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, inchiriaza prin licitatie terenul in suprafata de 1000 mp.

I.Identificarea spatiului

Terenul are o suprafata de 1000 mp si este situat in centrul statiunii Costinesti, intre Pizzeria Albert si Restaurant Poienita din Baza B.T.T. Costinesti, judetul Constanta.

II.Pretul inchirierii

 

Pretul minim de pronire stabilit in baza raportului de evaluare nr.5864/09.11.2017 intocmit de Evaltas Plus evaluator atestar ANEVAR, este de 4 euro/mp/luna fara TVA, (4000 euro/ luna).

    

 

III.Durata inchirii

 

De la data semnarii contractului-termen estimat 18 iunie 2017 – pana la data de 17 septembrie 2018.

 

 1. Termen de valabilitate anunt:

08.06.2018-13.06.2018

 

 1. Oferta

Oferta va fi comunicata in plic sigilat, fie direct la sediul societatii mentionat in preambulul prezentului anunt fie prin posta/servicii de curierat, pana cel tarziu la data  de  13.06.2017 ora 16.00. Ofertele care depasesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioara a plicului vor fi inscrise denumirea ofertantului si imobilul pentru care se oferteaza.
Ofertele se vor deschide in ziua expirarii termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anuntului.
Plicul va contine atat oferta financiara cat si documentele prevazute la punctul 9 din prezentul anunt.

 

 1. Criteriul de selectie

 

Pretul cel mai mare ofertat.

VII. Data deschiderii ofertelor

 

14.06.2018, ora 12.00

 

VIII. Data comunicarii rezultatelor

 

15.06.2018

 

 1. Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibila

 

IX.1 Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:

 

 1. a) Pentru persoane juridice:
  – informaţii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;
  – certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
  – certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul
  – codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul ;
  – statutul şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
  – declaratie pe propria răspundere data de administrator/actionar că nu se află în litigiu cu SC BTT SA;
  – cifra de afaceri, bilantul prescurtat, la 31.12.2017 – copie certificata conform cu originalul;
 2. b) Pentru persoane fizice:
  – actul de identitate – copie conformata cu originalul;
  – autorizatia eliberata de primarie ( dupa caz) copie conformata cu originalul;

 

IX.2 Poate fi exclus din procedura, respectiv nu este eligibil, participantul care se afla in una din urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, activitatile sale comercializare sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele metionate anterior, reglementata prin lege ;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
c) oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
d) un document care este necesar potrivit documentatiei de inchiriere, lipseste din plic sau se situeaza in afara perioadei sale de valabilitate;

Mentiuni pentru ofertanti

Valorificarea imobilului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comercializare produse alcoolice si non alcoolice, produse alimentare/tutun (exemplu: gen activitate cafenea/bar).
Toate autorizatiile/avizele de functionare cad in sarcina chiriasului.
Chiriasul va datora pe langa pretul chiriei si costurile privind curentul electric consumat.
La data semnarii contractului chiriasul va achita chiria in avans pe o luna, impreuna cu o garantie in cunatum egal cu chiria datorata pe o luna de zile.
Garantia va fi restituita la finalul contractului in cazul in care nu au fost aduse prejudicii.