Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, inchiriaza prin licitatie activul denumit Teatru de Vara din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta

I.Identificarea spatiului

Terenul are o suprafata de 3 417 mp si suprafata construita este de 2 325 mp si este situat in incinta BTT –sucursala Costinesti , lot 132, judetul Constanta.

II.Pretul inchirierii 

Pretul minim de pronire stabilit in baza raportului de evaluare din data de 22.09.2015 intocmit de Ing. Constantin Tasente, evaluator atestar ANEVAR,cu legitimatie numarul 16569 este de 4000 euro fara TVA.   

III.Durata inchirii 

De la data semnarii contractului-termen estimat 10 august 2020 – pana la data de 15 septembrie 2020. 

 1. Termen de valabilitate anunt:

31.07.2020-06.08.2020 ora 12:00

 1. Oferta

Oferta va fi comunicata in plic sigilat, fie direct la sediul societatii mentionat in preambulul prezentului anunt fie prin posta/servicii de curierat, pana cel tarziu la data  de  06.08.2020 ora 12:00. Ofertele care depasesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioara a plicului vor fi inscrise denumirea ofertantului si imobilul pentru care se oferteaza.
Ofertele se vor deschide in ziua expirarii termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anuntului.
Plicul va contine atat oferta financiara cat si documentele prevazute la punctul 9 din prezentul anunt.

 1. Criteriul de selectie

Pretul cel mai mare ofertat.

VII. Data deschiderii ofertelor

06.08.2020 ora 12:00

VIII. Data comunicarii rezultatelor

06.08.2020

 1. Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibila

IX.1 Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:

 1. a) Pentru persoane juridice:
  – informaţii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;
  – certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
  – certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul
  – codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul ;
  – statutul şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
  – declaratie pe propria răspundere data de administrator/actionar că nu se află în litigiu cu SC BTT SA;
  – cifra de afaceri, bilantul prescurtat la 30.06.2020 sau balanta la 31.12.2019 – copie certificata conform cu originalul;
 2. b) Pentru persoane fizice:
  – actul de identitate – copie conformata cu originalul;
  – autorizatia eliberata de primarie ( dupa caz) copie conformata cu originalul;

IX.2 Poate fi exclus din procedura, respectiv nu este eligibil, participantul care se afla in una din urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, activitatile sale comercializare sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele metionate anterior, reglementata prin lege ;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
c) oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
d) un document care este necesar potrivit documentatiei de inchiriere, lipseste din plic sau se situeaza in afara perioadei sale de valabilitate;

Mentiuni pentru ofertanti

Valorificarea imobilului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comercializare produse alcoolice si non alcoolice, produse alimentare/tutun (exemplu: gen activitate cafenea/bar).
Toate autorizatiile/avizele de functionare cad in sarcina chiriasului.
Chiriasul va datora pe langa pretul chiriei si costurile privind curentul electric consumat.
La data semnarii contractului chiriasul va achita chiria in avans pe o luna, impreuna cu o garantie in cunatum egal cu chiria datorata pe o luna de zile.
Garantia va fi restituita la finalul contractului in cazul in care nu au fost aduse prejudicii.