Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, inchiriaza prin licitatie ”7 mp langa nr. cad. 12/98” din Costinesti, jud. Constanta.

I.Identificarea spatiului

Terenul are o suprafata de 7 mp si este situat in statiunea Costinesti, jud.Constanta.

Terenul se afla in statiunea Costinesti, langa  aleea de promenada a statiunii. Spatiul nu este imprejmuit si ofera posibilitatea amplasarii de mobilier stradal. Zona in care se afla terenul este iluminata stradal si este intens tranzitata de turisti.

II.Pretul inchirierii

Pretul minim de pronire stabilit in baza raportului de evaluare nr. 2185/20.04.2017 intocmit de expert evaluator Georgescu Dumitru, este de 150 euro/luna fara TVA.

III.Durata inchirii

De la data semnarii contractului-termen estimat 01 august 2018-pana la data de 15 septembrie 2018.

  1. Termen de valabilitate anunt:

24.07.2018-30.07.2018

 

VI.Oferta

Oferta va fi comunicata in plic sigilat, fie direct la sediul societatii mentionat in preabulul prezentului anunt fie prin posta/servicii de curierat, pana cel tarziu la data de 30.07.2018  ora 12.00. Ofertele care depasesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioara a plicului vor fi inscrise denumirea ofertantului si imobilul pentru care se oferteaza.

Ofertele se vor deschide in ziua expirarii termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anuntului.

Plicul va contine atat oferta financiara cat si documentele prevazute la punctul 9 din prezentul anunt.

 

  1. Criteriul de selectie

 

Pretul cel mai mare ofertat.

 

VII. Data deschiderii ofertelor

 

30.07.2018, ora 13.00

 

VIII. Data comunicarii rezultatelor

 

31.07.2018

 

  1. Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibila

 

IX.1 Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:

 

  1. Pentru persoane juridice:

– informatii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;

– certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului- copie certificata conform cu originalul;

– cetificatul de inregitrare in Registrul persoanelor juridice (in cazul persoanelor juridice constituite conform OG 26/2000)-copie certificata conform cu originalul;

– codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituie potrivit OG nr.26/2000)- copie certificata conform cu originalul;

–  statutul si Actul constitutiv- copie certificata confrom cu originalul;

–  declaratie pe propia raspundere data de administrator/actionar ca nu se afla in litigiu cu SC BTT SA;

-cifra de afaceri, bilantul la 31.12.2017 – copie certificata conform cu originalul;

 

  1. Pentru persoane fizice:

 – actul de identitate-copie conformata cu originalul;

-autorizatia eliberata de primarie (dupa caz) copie conformata cu originalul;

 

IX.2  Poate fi exclus din procedura, respectiv nu este eligibil, participantul care se afla in una din urmatoarele situatii:

  1. este in stare de faliment ori lichidare, activitatile sale de comercializare sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;
  2. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
  3. oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
  4. un document care este necesar potrivit documentatiei de inchiriere, lipseste din plic sau se situeaza in afara perioadei sale de valabilitate.

 

 

Mentiuni pentru ofertati:

 

Valorificarea imobilului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comert.

Toate autorizatiile/avizele de functionare cad in sarcina chiriasului.

Chiriasul va datora pe langa pretul chiriei si costurile privind ridicarea deseurilor menajere.

La data semnarii contractului chiriasul va achita chiria in avans pe 1 luna.