Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, inchiriaza prin licitatie lot 155 din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta.

I.Identificarea spatiului

Lotul  enuntat mai sus are o suprafata de 1000 mp si este situat intre Pizzeria Albert si Restaurant Poienita  din Baza B.T.T. Costinesti, judetul Constanta.

II.Pretul inchirierii

Pretul minim de pronire stabilit in baza Raportului de evaluare nr.3055/07.06.2019 este de 15.000 euro/sezon fara TVA.

III.Durata inchirierii

De la data semnarii contractului-termen estimat 19 iunie 2019 – pana la data de 19 septembrie 2019. 

 1. Termen de valabilitate anunt:

12.06-18.06.2019

 1. Oferta

Oferta va fi comunicata personal in plic sigilat, la Hotel Forum din Statiunea Costinesti, jud. Constanta sau  prin posta/servicii de curierat, pana cel tarziu la data  de  18.06.2019 ora 16.00. Ofertele care depasesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioara a plicului vor fi inscrise denumirea ofertantului si lotul de teren pentru care se oferteaza [ ex ‚’’pentru lotul de teren X (1-10) in suprafata de X mp”].
Ofertele se vor deschide in ziua expirarii termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anuntului.
Plicul va contine atat oferta financiara cat si documentele prevazute la punctul 9 din prezentul anunt.

 1. Criteriul de selectie

Pretul cel mai mare ofertat.

VII. Data deschiderii ofertelor

18 iunie 2019, ora 16.00

VIII. Data comunicarii rezultatelor

18 iunie 2019

 1. Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibila

IX.1 Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:

 1. a) Pentru persoane juridice:
  – informaţii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;
  – certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – copie certificată conform cu originalul;
  – certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificată conform cu originalul
  – codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituite potrivit OG nr.26/2000) – copie certificata conform cu originalul ;
  – statutul şi Actul constitutiv – copie certificată conform cu originalul;
  – declaratie pe propria răspundere data de administrator/actionar că nu se află în litigiu cu SC BTT SA;
  – cifra de afaceri, bilantul la 31.12.2018 – copie certificata conform cu originalul;
 2. b) Pentru persoane fizice:
  – actul de identitate – copie conformata cu originalul;
  – autorizatia eliberata de primarie ( dupa caz) copie conformata cu originalul;

IX.2 Poate fi exclus din procedura, respectiv nu este eligibil, participantul care se afla in una din urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, activitatile sale comercializare sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele metionate anterior, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
c) oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
d) un document care este necesar potrivit documentatiei de inchiriere, lipseste din plic sau se situeaza in afara perioadei sale de valabilitate;

Mentiuni pentru ofertanti

Valorificarea imobilului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comercializare produse alcoolice si nonalcoolice, produse alimentare/tutun (cafenea bar club).
Toate autorizatiile/avizele de functionare cad in sarcina chiriasului.
La data semnarii contractului chiriasul va achita integral chiria pana cel tarziu la data de 30.06.2019.